Glemt log på?  

Bestyrelse

Præsentation af bestyrelsen

Børnehuset Syvstjernes bestyrelse består af 3 forældrerepræsentanter, en næstformand og en formand. Husets leder og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne. Forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode af gangen. Formand og næstformand udpeges af Paraplyorganisationen Børneringen for en 4-årig periode af gangen. Bestyrelsen holder minimum 4 møder om året.

Arbejdet i bestyrelsen er kendetegnet ved et stort engagement og arbejdsopgaverne spænder bredt. Bestyrelsen har gennem husets historie været aktivt involveret i flere store strukturændringer, her kan nævnes husets etablering af en børnehaveudflytterdel, en madordning, renovering af institutionens legeplads og Syvstjernens position som netværksinstitution i Fru Floras netværk.

Bestyrelsen ser det som sin opgave at arbejde aktivt med husets pædagogiske ramme. På den ene side at bevarer rammerne for husets særegne pædagogiske kultur og på den anden side følge med i forhold til politiske tiltag på det pædagogiske område.

En central opgave for bestyrelsen er, at forældrene i Syvstjernen oplever at de kan deltage og komme til orde i det pædagogiske samarbejde om husets rammer. Forældrerepræsentanterne indtager derfor en vigtig position i forhold til at repræsentere forældregruppen i Børnehuset Syvstjernen, blandt andet i forhold til kommunikationen mellem forældre og bestyrelsen. Udover den formelle rolle som forældrerepræsentanter, varetager forældrerepræsentanterne også varierende opgaver i huset, eksempelvis i forhold til forskellige forældrearrangementer, herunder et af de årlige forældremøder.

Sidst, men ikke mindst, vil Syvstjernes bestyrelse gerne sikre at institutionen bevarer i gode ry i lokalmiljøet og bidrage til, at børn og forældre oplever medejerskab af institutionen.

 

(Formuleret februar 2014)