Glemt log på?  

Pædagogiske målsætninger

2. Syvstjernens vision

Syvstjernen skal være et sted hvor personalet, i tæt samarbejde med forældrene, skaber rammer for børnene, således at de tilegner sig værdier, holdninger, færdigheder og kompetencer, som sætter dem i stand til at kunne fungere i det eksisterende samfund, og kunne håndtere de nye krav og værdiskift fra samfundets konstante forandring.  

2.1 Syvstjernens værdier, holdninger og syn på børn                                                                                 

Pædagogisk lægger vi vægt på at børnene har en tryg og harmonisk dagligdag, der styrker det enkelte barns udvikling, læring og sociale samspil. Vi arbejder ud fra medbestemmelse, og er opmærksomme på børnenes ønsker og hvad de er optaget af. Dette er medvirkende til, at børnene har medindflydelse på deres dagligdag i institutionen og herved styrke børnenes oplevelse af sig selv som vigtige og selvstændige personer. Dette støtter også børnene i at træffe valg ud fra egne ønsker og behov.

Vi tror på vigtigheden af at anerkende og kunne rumme det enkeltes barns følelser og behov. Alt efter barnets alder og situation hjælper vi barnet med at sætte ord på sin vrede, ked-af-det-hed, glæde, m.m. Vi ønsker
at børnene skal være i et miljø, hvor alle følelser og behov er anerkendt, og vi ser det som de voksnes ansvar at guide børnene i at forvalte disse socialt konstruktivt. Vi lægger vægt på at vise følelser og omsorg men også at være konsekvente således at børnene ved hvor de har de voksne.

Børnene skal opleve sig selv som selvstændige personer med egne grænser, men det er også vigtigt at lære sociale spilleregler som at tage hensyn til andre, f. eks. vente til legetøjet er ledigt i stedet for at bide og slå. Personalet skal tackle sådanne situationer, så barnet ikke føler tab af selvrespekt, men alligevel lærer at omgås andre. Vi støtter børnene i at tage hensyn til hinanden, hjælpe og dele med hinanden. Som modeller for børnene taler vi pænt og ordentlig til både børn og voksne, hilser når vi kommer eller går, er lyttende over for børnenes og hinandens ideer, er åbne og respekterer forskelligheder og er bevidste om egne og andres grænser.

Vi er enige med Ole Thyssen(lektor, dr.phil) når han skriver følgende:

 • Børn er forskellige, men har lige ret til social deltagelse.
 • Børn er ligeværdige men skal ikke behandles ens
 • At skabe lighed er noget andet end at praktisere lighed
 • Faktisk skal man behandle mennesker ulige for at sætte dem på lige fod.
 • Lighed betyder ikke ensretning, men lige mulighed for at være forskellige.

                                                              

Vi arbejder ud fra en social tilgang til barnet. Vi sætter fokus på miljøet og omgivelserne så de støtte barnets udvikling. Det vil sige, omverden udvikler sig omkring barnet.

2.2 Målsætning

Syvstjernen skal være et sted, hvor der er trygt og rart at være, hvor børn såvel som personale trives og udvikler sig, og hvor forældrene er trygge ved at aflevere deres børn.

Vi arbejder på:

 • at støtte børnenes selvværd
 • at børnene bliver selvstændige og sociale.
 • at børnene lærer at tage hensyn og være ansvarlige over for hinanden
 • at børnene lærer at samarbejde og løse konflikter
 • at børnene lærer at kunne klare praktiske opgaver
 • at børnene lærer at respektere hinandens forskelligheder
 • at styrke børnene i deres tilegnelse af sprog
 • at støtte børnenes indflydelse og medbestemmelser i hverdagen

3. Syvstjernens Læreplaner

3.1 Præsentation af børnegruppen

Børnegruppen består af børn fra 9-10 måneder-6 år fordelt i 2 vuggestuegrupper og en børnehavegruppe. Der er p.t. ca. 8.5 % tosprogede børn.

3.2 Læring

I arbejdet med at definere begrebet læring, valgte vi i Syvstjernen at afholde en gruppesamtale, hvor hele personalet på skift skulle komme med deres bud på en definition af læring. Vi nåede frem til følgende:

Ved læring forstår vi, at det enkelte menneske er i en udviklingsproces hvor de tilegner sig ny erfaring og viden.

Barnets læring er en kontinuerlig proces som foregår i de sociale relationer barnet indgår i og i samspillet mellem barnet og dets omgivelser.

Læring er barnets egen psykiske og fysiske tilegnelses-, forandrings- og udviklingsproces, der foregår med udgangspunkt i barnets vilkår.

Vi er kommet frem til, at når vi arbejde med læring i Syvstjernen er der nogle værdier der skal danne grundlag:

 

 

 • Der er altid en mening med det børn gør
 • Fortæl mig det og jeg glemmer det

Vis mig det og jeg husker det

Involvere mig og jeg forstår det.

                                                                                                 Kinesisk ordsprog

Konkret eksempel:

 • I Syvstjernen skal vi tage udgangspunkt i de enkelte børns alder, forudsætninger og behov, når vi arbejder konkret med læring. Det vil derfor sige, at den måde vi arbejder med de opstillede Læringsmål, nødvendigvis må blive individuel. Eksempelvis to børn vil ned fra en stol, det ene barn kan selv kravle ned fra stolen, det andet barn kan endnu ikke selv kravle ned. Begge børn ønsker hjælp til at komme ned.      Deres behov er umiddelbart ens; at få hjælp, men deres forudsætninger er forskellige. Det er vores opgave at tolke børnenes behov, det barn der kan kravle ned, kan have behov for fysisk kontakt med en voksen. Det andet barn har reelt behov for at lære at kravle ned selv. Den voksnes rolle er her, at være garant for at tilegne barnet ny viden, altså guide barnet der ikke selv kan kravle ned, så barnet på sigt mestrer at kravle ned selv. Samtidig kan det være en læring at hjælpe det barn der selv kan, da vi her kan give barnet en læring; at mine behov er vigtige.

3.3 De 6 indholdstemaer

 

3.3.1 Personlig udvikling

At den enkelte kontinuerligt erhverver sig nye erfaringer, færdigheder og viden der understøtter dannelsen af selvet og styrker selvværdet.

Vores mål er at børnene:

 • skal sikres mulighed for aktiviteter, der kan styrke deres kulturelle og sociale erfaringer.
 • Støttes, så de udvikler sig til at blive stærke, selvstændige og hele mennesker.
 • får mulighed for at opleve sig som værdifulde deltagere i og medskaber af et socialt fællesskab.

3.3.2 Sociale kompetencer

Kompetence- begrebet bruges i psykologi og pædagogik om kundskaber og færdigheder. I forhold til sociale kompetencer mener vi, at den enkelte udviser kundskaber og færdigheder i at samarbejde og deltage i demokratiske beslutnings processer. At være aktiv deltager i fællesskabet.

Vores mål er at børnene:

 • lærer at tage hensyn og være ansvarlige over for hinanden
 • lærer at samarbejde og løse konflikter
 • lærer at respektere hinandens forskelligheder
 • støttes til indflydelse og medbestemmelser i hverdagen
 • bliver selvstændige og sociale.
 • får mulighed for, at udvikle nære relationer og danne venskaber

Leg er en stor del af børnenes hverdag, og vi lægger stor vægt på den. Legen er et vigtigt rum for udvikling af personlig og sociale kompetencer. Børnene skal have tid til at lege uden for mange afbrydelser. Gennem legen udvikler børnene deres fantasi, initiativ og selvstændighed. Det er også gennem legen børnene bearbejder deres virkelighed, og der, de får afløb for deres følelsesmæssige oplevelser, som de kan have svært ved at forstå. I legen oplever børnene glæde såvel som skuffelse og vrede, og har mulighed for at vælge

hvad og hvem de vil lege med, og på denne måde danne venskaber og komme med i grupper. De voksnes opgave er, at være nærværende og trøstende, hvis et barn bliver udelukket fra en leg 

3.3.3 Sprog

Et meddelelsessystem mellem mennesker til at overfører informationer, give udtryk for meninger, behov og ønsker. Sprog kan være såvel verbalt som nonverbalt.

Vores mål er:

 • At give børnene mulighed for at udnytte deres potentiale i forhold til at udvikle deres sprog i hverdagen gennem forskellige aktiviteter.
 • At børnene tilegner sig etb varieret og nuanceret ordforråd
 • At børnene eksperimenterer med sproget, er nysgerrige og viser interesse overfor det

Den sproglige udvikling styrkes ved at vi taler meget med og lytter til børnene, synger, læser højt, hygger os med rim og remser, som er populært og vækker genkendelsens glæde. Det sker bl.a. ved stuernes samling, hvor børnene vælger sangene, fortæller om deres egne oplevelser, men også lytter til hinanden. Det er vigtigt, at give hinanden god tid, fordi på denne måde opbygger børnene evnen til at tale og forstå, og bliver motiveret til at anvende sproget.

Alle børns oplevelser kan have betydning for deres sprogudvikling. Derfor taler vi med dem om deres oplevelser og opfordre børnene til at sætter ord på dem. Til at sætte gang i deres hukommelse, hænger vi fotos op fra hverdagssituationer og ture, da vi mener at fotos giver dem mulighed for, at fortælle deres forældre og andre om hvad der sker på billederne, og på denne måde få en snak i gang.

 

3.3.4 Krop og bevægelse

Kroppen og brugen af den er et redskab, som kan bruges til at kommunikere med omverden. For barnet er kroppen et kæmpemæssigt sanseapparat, hvorigennem det oplever, sanser og reagerer. Kroppen er også et sted, der rummer mange følelser, der kan komme til udtryk fysisk. Endvidere er den et organ, der har brug for pleje, omsorg og sundhed.

I syvstjernen har vi fokus på krop og bevægelse, og vi søger at skabe muligheder og rum for at det enkelte barn kan udforske, afprøve, nyde og forstå sin krop-bevægelsesmæssigt såvel som motorisk. Vi vil arbejde på at give det enkelte barn de bedste kropslige udviklingsmuligheder.

Vores mål er at børnene:

 • oplever glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse
 • støttes i at videreudvikle kroppens funktioners og bevægelse både i fri leg og tilrettelagte aktiviteter.
 • får kendskab til sund mad og gode hygiejnevaner.
 • udvikler kropslige færdigheder og vaner gennem aktiv deltagelse i fælles leg/aktiviteter.  
 • oplever glæde ved musik, sanglege og rytmik.
 • får erfaring med forskellige former for kropslig nærhed og med at sætte grænser.
 • stimuleres til, at bruge alle deres sanser i deres kontakt med omverden.

Musik er en vigtig del i vores hverdag, ikke som baggrundsstøj men som noget der giver glæde, kropsbevidsthed og socialt samvær.

Daglige rutiner så som at vaske hænder, snakke om hvad vi får at spise, spise frugt i løbet af dagen, m.m. er med til at styrke børnenes forhold til sundhed og hvad er godt eller dårlig for vores krop og velvære.

Det er vigtigt at der er overensstemmelse mellem det hjernen vil og det kroppen gør. Derfor er det vigtig at kende sin krop. Vi bestræber os i at give børnene muligheder for at få erfaringer med at bruge deres krop både i leg og hverdagssituationer. Vi begynder i vuggestuen med at støtte børnene i at tage tøj af og på, spise med ske/gaffel, drikke af glas, bære ud og ind af bordet, kravle op og hoppe ned, løbe, springe, klatre, m.m. Efterhånden som børnene få mere styr på de grovmotoriske bevægelser, bliver det så tid til også at styre de finmotoriske bevægelser. Børnene finder glæde i at male, tegne, lege med perler, lægge puslespil m.m. Og som deres kropsbevidsthed og kropsbeherskelse øges, skal udfordringerne modsvare udvikling fra de starter i vuggestuen til de stopper i børnehaven.

Tur ud af huset udfordrer krop og sanser anderledes end aktiviteter indenfor institutionen. Børnene skal få muligheder for at opleve at løbe på græs, lege i våd jord eller sand, m.m.

Gennem Syvstjernens kost og sødesager politik samt varierede fysiske udfordringer arbejder vi på at give børnene de bedste udviklings muligheder.

 3.3.5 Naturen og naturfænomener

At øge forståelse af verden og den natur vi lever i og har medansvar for.

Vores mål er at børnene:

 • udvikler respekt og oplever glæden ved at være i naturen, passer på plante og dyr.
 • tilegner sig forskellige erfaringer med natur, årstiden og bymiljø.

Vi holder af at tage på ture i vores lokalmiljø. Dette giver børnene mulighed for at opleve og udforske deres omgivelser. Turene kan foregå i store eller små grupper, stuevis eller på tværs af stuerne. Ofte går turen til Skydebanen, hvor der er dejligt at lege, men vi kan også gå længere ture til andre legepladser, grønne områder og besøge andre børnehaver.

Turene giver mulighed for andre sanseindtryk end lige institutionen og vores egen legeplads kan give. Undervejs giver vi os god tid til at lade børnene undersøge, hvad de finder interessant; det kan være duerne, kigge på vejarbejde eller hoppe i vandpytter.

I den varme årstid tager vi på lidt længere ture.

3.3.6  Kulturelle udtryksformer og værdier

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem møde med andre og det anderledes, at vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder.

Vores mål er at børnene:

 • har adgang til materialer og redskaber som styrker deres interesse og glæde ved at skabe.
 • får lejlighed til at deltage i kultur, kulturhistorier og traditioner.