Glemt log på?  

Praktikstedsbeskrivelse

 

København, april 2009

 

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN

Region Hovedstaden

 

Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver og ansvar for henholdsvis praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution i forbindelse med praktikuddannelsen. Ifølge § 14 skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse og en uddannelsesplan for de tre praktikperioder. Dette dokument er en skabelon for praktikstedernes udarbejdelse af deres egen praktikstedsbeskrivelse.

Formålet med praktikstedsbeskrivelsen er at kvalificere grundlaget for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af praktikken. Beskrivelsen skal i en relativ kort og overskuelig form give en introduktion til praktikstedet – en introduktion, som den studerende kan anvende både i forbindelse med valg af praktiksted, som forberedelse til forbesøget og som en del af grundlaget for udarbejdelse af læringsmål. Desuden skal beskrivelsen af praktikstedets specialiseringsmuligheder anvendes i forbindelse med den studerendes specialisering i 3. praktikperiode.

For både den studerende og praktikstedet tjener praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for de tre praktikperioder til en konkretisering og synliggørelse af de læringsmulighder, praktikstedet kan tilbyde. For praktikstedet kan selve udarbejdelsen dermed bidrage til en afklaring af, hvordan man som praktiksted kan understøtte den studerendes læreproces i praktikken.

 

Region Hovedstadens Praktikpladsforum (PPF) og Professionshøjskolen UCC's praktikkoordinatorer har i samarbejde udarbejdet denne – reviderede – skabelon og begge parter anbefaler anvendelse af denne skabelon, som er mere overskuelig i sin opbygning og i højere grad svarer til bekendtgørelsens bestemmelser.

De udfyldte skabeloner indsendes elektronisk til den uddannelsesinstitution, man samarbejder med og til tilhørskommunen[1].

Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen vil løbende skulle justeres og revideres for at indfange de forandringer, der sker på praktikstedet som følge af ændringer i brugergruppen, ændringer i personalegruppen og ændringer i praktikstedets opgaver og mål.

 

Vær opmærksom på at praktikstedsbeskrivelserne skal kunne offentliggøres (f.eks. på internettet).

De skal derfor overholde gældende lov, regler og bestemmelser om offentliggørelse om personlige oplysninger, samt i øvrigt iagttage almindelige etiske hensyn.


Vejledning til skabelonen

Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit:

 

  1. Beskrivelse af praktikstedet

 

  1. Uddannelsesplan

 

Særlige forhold

Forbesøg

Praktikvejledning

Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen

Linjefag

Specialisering

 1. Praktikperiode

 2. Praktikperiode

 3. Praktikperiode

 

  1. Praktikstedets specialiseringsmuligheder

 

Børn og unge

Mennesker med nedsat funktionsevne

Mennesker med sociale problemer

 

 1. Beskrivelse af praktikstedet

  Praktikstedsbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af praktikstedets formål samt en karakteristik af praktikstedets brugergruppe og pædagogiske arbejdsmetoder. Skabelonen indeholder desuden en række felter til øvrige relevante oplysninger.


  B. Uddannelsesplan for de tre praktikperioder

  Skabelonen indeholder først en række felter til beskrivelse af generelle aspekter omkring praktikken:

  Særlige forhold

  Forbesøg

  Praktikvejledning

  Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen

  Linjefag

  Specialisering

   

  Derefter følger uddannelsesplanen for de tre praktikperioder.

  Praktikstedets opgave er at beskrive den pædagogiske praksis i relation til de centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF’er)[2]: Hvad er det, der kendetegner det pædagogiske arbejde i forhold til netop disse indholdselementer, hvordan kommer de til udtryk i det daglige arbejde, og hvilke overvejelser og pædagogiske begrundelser ligger bag? Illustrér gerne med konkrete eksempler.

  Ligeledes er det praktikstedets opgave at beskrive og konkretisere, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål[3], dvs. hvor og hvordan den studerende kan indgå og deltage i den pædagogiske praksis, opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis etc. Det kan derfor også være relevant at præcisere og afgrænse, hvilke områder og opgaver den studerende evt. ikke vil kunne indgå og deltage i.


  C. Praktikstedets specialiseringsmuligheder

  I skabelonens sidste del skal praktikstedet beskrive stedets specialiseringstilbud inden for et eller flere af følgende områder:

 

  • Børn og unge

 

  • Mennesker med nedsat funktionsevne

 

  • Mennesker med sociale problemer

 

Praktikstedet skal altså udarbejde mere detaljerede beskrivelser af stedets daglige pædagogiske arbejde inden for et eller flere af disse områder, dvs. uddybede beskrivelser af brugergruppen og dens livsbetingelser, behov og udviklingsmuligheder samt af den pædagogiske indsats i forhold til denne gruppe.

Udgangspunktet for beskrivelserne er de centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF’erne), både de generelle, som gælder for alle tre specialiseringsområder, og de specifikke, som er knyttet til de enkelte områder. CKF'erne og de faglige kompetencemål fremgår af skabelonen. Illustrér gerne med eksempler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

 

 

INST. NR.: ________________ (indsættes af uddannelsesinstitutionen)

 

PRAKTIKSTEDET

 

PRAKTIKSTEDETS NAVN

ADRESSE

POSTNR. OG BY

TLF. NR.

MAIL ADRESSE

HJEMMESIDE

 

 

Børnehuset Syvstjernen

Dannebrogsgade 1

1660 København v

33 24 44 31

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.bornehusetsyvstjernen.dk

 

INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING

 

INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING

 

ANTAL BØRN/UNGE/VOKSNE

 

ALDERSGRUPPE

 

ANTAL STUER / AFDELINGER

 

ÅBNINGSTIDER

 

 

Integreret institution

24 vuggestuebørn

48 børnehavebørn

 

2 vuggestuegrupper

2 børnehavegrupper – udflytter 2 uger af gangen

 

Kl.7 – 17 alle dage.

ANSATTE

 

PERSONALENORMERING

 

FAGGRUPPER OG FUNKTIONER

 

1 leder

 

Vuggestuen: 4 pædagoger (hvoraf 1 fungerer som afdelingsleder) og 2 medhjælpere

 

Børnehaven: 4 pædagoger (hvoraf 1 fungerer som afdelingsleder), 1 medhjælper og 1 studerende

 

Derudover 2 faste vikarer og 1 køkkenmedarbejder

 

 

KONTAKTPERSON FOR PRAKTIKKEN

 

Ole Duelund (leder)

Tanja Strømlund (afdelingsleder i børnehaven)

 

Dato for udfyldelse:_____________________________ Udfyldt af: ___________________________________

 

 

 

PRAKTIKSTEDETS FORMÅL

Lovgivning, servicemål, virksomhedsplan etc.

 

 

KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS BRUGERGRUPPE

Syvstjernen er en hyggelig lille institution i hjertet af Vesterbro. Vi er fordelt på to etager – vuggestuen på første sal og børnehaven i stueetagen.

Børnehaven består af 2 børnehavegrupper, som på skift kører i udflytter 2 uger ad gangen. Børnene kommer typisk fra vuggestuen når de er omkring 2 år og 10 måneder og de starter løbende hele året. Derudover modtager vi også børn fra andre vuggestuer i området.

I Syvstjernen lægger vi vægt på et godt samarbejde gennem hele huset og med alle brugere og vi har en forældregruppe med stort engagement og entusiasme for institutionen.

 

KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS ARBEJDSMETODER

Den pædagogiske praksis og begrundelserne herfor

De pædagogiske værdier er altid under udvikling og forandring og derfor låser vi os ikke fast på en bestemt pædagogisk retning, men har altid fokus på nærvær og tryghed. Vi tror på, at børnenes fri leg er vigtig for deres udvikling, men vi finder også, at voksenkontakt og planlagt styring med afsæt i det enkelte barn, er ligeså vigtig for børnenes trivsel, relationer og læring. Vi arbejder ofte med børnene i små grupper, så personalet har endnu bedre blik for det enkelte barn.

Pædagogisk lægger vi vægt på at børnene har en tryg og harmonisk dagligdag, der styrker det enkelte barns udvikling, læring og sociale samspil. Vi arbejder ud fra medbestemmelse og er opmærksomme på børnenes ønsker og hvad de er optaget af. Dette er medvirkende til, at børnene har medindflydelse på deres dagligdag i institutionen og herved styrke børnenes oplevelse af sig selv som vigtige og selvstændige personer. Dette støtter også børnene i at træffe valg ud fra egne ønsker og behov

PRAKTIKSTEDETS STRUKTUR OG ORGANISERING

Alders-, stue-, afdelings-, funktionsopdeling

Vuggestuen består af 2 stuer med 12 børn på hver stue i alderen 0-3 år. I vuggestuen opdeler vi børnene i mindre grupper på tværs af stuerne, for at målrette vores pædagogiske aktiviteter.

Børnehaven består af 2 grupper med 24 børn på hver stue i alderen 3-6 år. I børnehaven opdeler vi ligeledes børnene i mindre grupper for, at målrette vores pædagogiske aktiviteter.

 

 

PRAKTIKSTEDETS LEDELSES- OG PERSONALESTRUKTUR

Ledelsesgrundlag, beslutningskompetencer etc.

Antal ansatte i alt:

1 leder

8 pædagoger (heraf 2 afdelingsledere)

3 pædagogmedhjælpere

1 studerende

Derudover har vi faste vikarer og rengøringspersonale

 

 

INTERNT SAMARBEJDE

Praktikstedets personalesamarbejde, mødestruktur, sociale arrangementer, m.v.

Syvstjernen holder personalemøde én gang om måneden. Pædagogerne i vuggestuen holder pædagogisk planlægning én gang om ugen og pædagogerne i børnehaven holder pædagogisk planlægning 2 gange om måneden. Derudover afholdes stuemøder, som stuens personale selv fastsætter dato og tidspunkt for.

Vi holder sommerfest og julefrokost for personalet.

 

EKSTERNT SAMARBEJDE

Praktikstedets samarbejde med andre faggrupper/professioner

Vi samarbejder med talepædagog, psykolog, pædagogisk konsulenter, støttepædagog etc.

 

 

ØVRIGE FORHOLD

Regler vedr. straffeattest, børneattest, tavshedspligt, oplysningspligt, magtanvendelse mv.

Vi overholder gældende lovgivning og kommunens retningslinjer.

 

 

 

 

 1. UDDANNELSESPLAN

  Har praktikstedet flere afdelinger, som modtager studerende i praktik, udfyldes en uddannelsesplan for hver afd.

   

  SÆRLIGE FORHOLD

DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling

Som studerende i 1. praktik kan man placeres både i vuggestuen og børnehaven.

Som studerende i 2. og 3. praktik placeres man i børnehaven.

 

 

FORVENTNINGER TIL DEN STUDERENDES FORUDSÆTNINGER

Vi forventer at den studerende er engageret, motiveret og reflekterer over egen og andre ansattes pædagogiske praksis. Vi forventer at den studerende er ansvarlig, pligtopfyldende og stabil. Den studerende forventes at tage initiativ i den pædagogiske praksis, henholdt til de satte læringsmål. Syvstjernen er altid åben for ny inspiration og nye øjne på praksis og vi sætter pris på når de studerende byder ind her. I Syvstjernen forventer vi, at man som studerende tager ansvar for egen læring i den periode man er i institutionen og går man som studerende i stå får man sat ord på dette overfor praktikvejlederen/lederen, så vi i fællesskab får skabt de bedste betingelser for læring i praktikperioden.

 

ARBEJDSPLAN FOR DEN STUDERENDE

Den lønnet studerende indgår som en del af normeringen og har fast skema.

 

 

ARRANGEMENTER, SOM DEN STUDERENDE SKAL DELTAGE I

Personalemøder, personaledage, forældremøder, forældrearrangementer og koloni.

 

 

TILBUD TIL DEN STUDERENDE

Vi tilbyder den studerende en spændende institution, hvor der er rig mulighed for udfoldelse og udvikling.

 

 

 

 

FORBESØG

FORBESØGETS TILRETTELÆGGELSE

Hvordan er forbesøget tilrettelagt og hvem deltager?

Der aftales en tid med den studerende, hvor man møder sin kommende praktikvejleder og ofte lederen.

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTIKVEJLEDNING

PRAKTIKVEJLEDERENS KVALIFIKATIONER OG FORUDSÆTNINGER

Hvem er praktikvejleder(e), og hvilken uddannelsesmæssig baggrund har vedkommende?

Praktikvejlederen er uddannet pædagog og ser frem til at have studerende som fastholder en pædagogisk stillingstagen.

 

 

ORGANISERING AF PRAKTIKVEJLEDNING

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Praktikvejledning foregår som udgangspunkt én time om ugen. Vi forventer, at den studerende som udgangspunkt har ansvar for vejledningens dagsorden.

 

 

PRAKTIKDOKUMENTET

Hvordan inddrages praktikdokumentet herunder læringsmålene i vejledningen?

Vejledningen tager udgangspunkt i læringsmålene fra praktikdokumentet. Den studerende har selv ansvar for praktikdokumentet og dets udfyldelse. Det er vigtigt som studerende, at få nedskrevet dokumentation i form af logbog, som kan bruges til vejledning. Vi ser logbogen som et godt redskab for den studerendes personlige og professionelle udvikling.

 

 

 

ORGANISERING AF KONTAKTEN TIL UDDANNELSESINSTITUTIONEN

Tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesinstitutionen

Godkendelse af læringsmål jf. § 15 stk. 2

Hvordan og hvornår finder det sted?

Syvstjernen følger retningslinjerne for uddannelsesstedet.

 

 

Udtalelse jf. § 14, stk. 3

Hvordan og hvornår finder det sted?

Syvstjernen følger retningslinjerne for uddannelsesstedet.

 

 

Afsluttende evaluering og indstilling jf. § 22

Hvordan og hvornår finder det sted?

Syvstjernen følger retningslinjerne for uddannelsesstedet.

 

 

 

LINJEFAG

Hvilke linjefagsområder er der fokus på, og hvordan arbejdes der med dem?

SUNDHED, KROP OG BEVÆGELSE

I Syvstjernen lægger vi stor vægt på sundhed, krop og bevægelse, da vi mener, at børns lærings og udvikling er meget afhængig af kropsliggjorte erfaringer.

I børnehaven har vi særligt fokus på krop og bevægelse i udflytteren, da vi her har gode udfoldelsesmuligheder både i naturområderne og de faciliteter der er tilknyttet Kobbelvænget (udflytteren).

 

Både i vuggestuen og børnehaven arbejdes der med pædagogisk idræt og flere pædagogerne er uddannet i pædagogisk idræt.

 

UDTRYK, MUSIK OG DRAMA

Der er rig mulighed for at understøtte musiske og dramabaseret aktiviteter. Syvstjernen vil se det som en berigelse, hvis man som studerende har en interesse for udtryk, musik og drama i pædagogiske aktiviteter. Både i Dannebrogsgade og på Kobbelvænget er der fysiske rammer til disse aktiviteter. For den studerende er det kun fantasien der sætter grænser i forhold til, at bruge dette linjefag med børnene.

 

VÆRKSTED, NATUR OG TEKNIK

Syvstjernen har på Kobbelvænget mulighed for at benytte naturskolen og muldvarpeland, som har fokus på værksted, natur og teknik. Derudover er vi også tilknyttet naturværkstedet på Vesterbro, hvor vi jævnligt bliver inviteret til arrangementer og forløb.

Vi besøger ofte Granhøj, som er en hytte som ligger i Harreskoven og her er der rig mulighed for pædagogiske aktiviteter.

 

SPECIALISERING

Inden for hvilke områder kan praktikstedet tilbyde specialiseringsmuligheder?

Uddybes i skemaet vedr. specialiseringsmuligheder sidst i skabelonen

 

BØRN OG UNGE                                                                          X

 

 


MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE

 

 


MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER

 

 

 

 

 

1. PRAKTIKPERIODE

 

CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER

Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF’er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler

 

 

Generelle CKF’er for alle tre praktikperioder

 1. a)Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis
 2. b)Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis
 3. c)Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring
 4. d)Etik, værdier og menneskesyn
 5. e)Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis
 6. A.Syvstjernen er et sted hvor personalet, i tæt samarbejde med forældrene, skaber rammer for børnene, således at de tilegner sig værdier, holdninger, færdigheder og kompetencer, som sætter dem i stand til at kunne fungere i det eksisterende samfund, og kunne håndtere de nye krav og værdiskift fra samfundets konstante

Vores pædagogiske mål er:

-          At støtte børnenes selvværd

-          At børnene bliver selvstændige og sociale

-          At børnene lærer at tage hensyn og være ansvarlige overfor hinanden

-          At børnene lærer at samarbejde og løse konflikter

-          At børnene lærer at kunne klare praktiske opgaver

-          At børnene lærer at respektere hinandens forskelligheder

-          At styrke børnene i deres tilegnelse af sprog

-          At støtte børnenes indflydelse og medbestemmelse i hverdagen

 

I vores pædagogiske praksis arbejder vi med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Vi arbejder ofte i mindre grupper med børnene, så vi på den måde kan tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter i hensyn til børnenes udviklingsniveau. I de sammenhænge, hvor vi arbejder samlet med hele gruppen er der lagt vægt på, at vi kan iagttage børnenes samspil og det enkeltes barns adfærd. Iagttagelserne kan være grundlaget for, hvordan vi tilrettelægger aktiviteterne i de mindre grupper.

 

  1. Institutionen er præget af den samfundsmæssige udvikling og hvilke krav der bliver stillet, bl.a.

-          Børnenes normering

-          Antal timer børnene tilbringer i institutionen

-          Forældrenes krav og engagement

-          Udefrakommende krav (læreplaner, sprogtest, tidlig indsat…)

 

  1. Syvstjernen har børn i alderen 10 måneder til 6 år. Børnenes behov er forskellige indenfor omsorg, tryghed, nærvær og socialt.

 

  1. Pædagogisk lægger vi vægt på at børnene har en tryg og harmonisk dagligdag, der styrker det enkelte barns udvikling, læring og sociale samspil. Vi arbejder ud fra medbestemmelse, og er opmærksomme på børnenes ønsker og hvad de er optaget af. Dette er medvirkende til, at børnene har medindflydelse på deres dagligdag i institutionen og herved styrke børnenes oplevelse af sig selv som vigtige og selvstændige personer. Dette støtter også børnene i at træffe valg ud fra egne ønsker og behov.

Vi tror på vigtigheden af at anerkende og kunne rumme det enkeltes barns følelser og behov. Alt efter barnets alder og situation hjælper vi barnet med at sætte ord på sin vrede, ked-af-det-hed, glæde, m.m. Vi ønsker.at børnene skal være i et miljø, hvor alle følelser og behov er anerkendt, og vi ser det som de voksnes ansvar at guide børnene i at forvalte disse socialt konstruktivt. Vi lægger vægt på at vise følelser og omsorg men også at være konsekvente således at børnene ved hvor de har de voksne.

 

  1. Indlagt i skemaerne er der 4 timers pædagogisk planlægning og refleksion, for det uddannet personale. Institutionen har for nyligt besluttet at arbejde SMTTE modellen, i de aktiviteter og tiltag, hvor det er gavnligt eller nødvendigt at bruge et refleksionsværktøj.

Alle ansatte i institutionen deltager i personalemøder og personaledage, hvor der diskuteres pædagogisk dokumentation og refleksion.

 

 

 

1. praktikperiode: Den pædagogiske relation

 1. a)Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces
 2. b)Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen
 3. c)Kommunikation, samspil og konflikter i relationer
 4. d)Magt og etik i relationer

 

 1. A.Vi har en forventning om, at den studerende er aktiv opsøgende i forhold til børn, personale og forældre i anerkendende og ligeværdige relationer.

 

 1. B.Vi ønsker, at den studerende løbende tilegner sig viden og indsigt i børnenes behov og udvikling, samt at have fokus på de forskellige alderstrin og derved børnenes kunnen. Derigennem får den studerende mulighed for, at skabe samspilsprocessor, hvor han/hun har indflydelse på og ansvar for relationers betydning og udvikling.

 

 1. C.Vi forventer, at den studerende indgår i samspil med børn og tør kaste sig ud i hverdagens konflikter. Personalet vejleder og støtter den studerende ved behov. Vi forventer, at den studerende forholder sig reflekterende og spørgende til sin egen og andres praksis.

 

 1. D.Vi forventer, at den studerende indgår i anerkendende og professionelle relationer til børn, personale og forældre.

 

 

 

 

1. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL

Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen

Hvor og hvordan kan den studerende:

Indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis

 

Den studerende kan deltage aktivt i det daglige praktiske arbejde og pædagogiske aktiviteter i samspil med personalet

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer

 

Dette kan ske i den daglige kontakt mellem børn og voksne.

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer

 

Den studerende deltager i dette til personalemøder, stuemøder og i vejledningstimer med vejlederen. Gennemførsel af pædagogiske processer sker i de planlagte aktiviteter med børn og voksne.

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis

 

Til dagligt skriver den studerende logbog og samler erfaringer fra det daglige arbejde, til refleksion - også i vejledningstimerne.

Hvor og hvordan kan den studerende:

Demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder

 

I den pædagogiske praksis, i relationer til børn, voksne og forældre og til vejledningstimerne.

 

 

 

LITTERATUR

Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 1. praktikperiode

 

Dette aftales mellem den studerende og vejleder, alt afhængigt af hvilke læringsmål og fokusområder den studerende har.

 

 

 

2. PRAKTIKPERIODE

 

CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER

Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF’er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler

 

 

Generelle CKF’er for alle tre praktikperioder

 1. a)Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis
 2. b)Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis
 3. c)Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring
 4. d)Etik, værdier og menneskesyn
 5. e)Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis

 

 1. A.Syvstjernen er et sted hvor personalet, i tæt samarbejde med forældrene, skaber rammer for børnene, således at de tilegner sig værdier, holdninger, færdigheder og kompetencer, som sætter dem i stand til at kunne fungere i det eksisterende samfund, og kunne håndtere de nye krav og værdiskift fra samfundets konstante

Vores pædagogiske mål er:

-          At støtte børnenes selvværd

-          At børnene bliver selvstændige og sociale

-          At børnene lærer at tage hensyn og være ansvarlige overfor hinanden

-          At børnene lærer at samarbejde og løse konflikter

-          At børnene lærer at kunne klare praktiske opgaver

-          At børnene lærer at respektere hinandens forskelligheder

-          At styrke børnene i deres tilegnelse af sprog

-          At støtte børnenes indflydelse og medbestemmelse i hverdagen

 

I vores pædagogiske praksis arbejder vi med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Vi arbejder ofte i mindre grupper med børnene, så vi på den måde kan tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter i hensyn til børnenes udviklingsniveau. I de sammenhænge, hvor vi arbejder samlet med hele gruppen er der lagt vægt på, at vi kan iagttage børnenes samspil og det enkeltes barns adfærd. Iagttagelserne kan være grundlaget for, hvordan vi tilrettelægger aktiviteterne i de mindre grupper.

 

  1. Institutionen er præget af den samfundsmæssige udvikling og hvilke krav der bliver stillet, bl.a.

-          Børnenes normering

-          Antal timer børnene tilbringer i institutionen

-          Forældrenes krav og engagement

-          Udefrakommende krav (læreplaner, sprogtest, tidlig indsat…)

 

  1. Syvstjernen har børn i alderen 10 måneder til 6 år. Børnenes behov er forskellige indenfor omsorg, tryghed, nærvær og socialt.

 

  1. Pædagogisk lægger vi vægt på at børnene har en tryg og harmonisk dagligdag, der styrker det enkelte barns udvikling, læring og sociale samspil. Vi arbejder ud fra medbestemmelse, og er opmærksomme på børnenes ønsker og hvad de er optaget af. Dette er medvirkende til, at børnene har medindflydelse på deres dagligdag i institutionen og herved styrke børnenes oplevelse af sig selv som vigtige og selvstændige personer. Dette støtter også børnene i at træffe valg ud fra egne ønsker og behov.

Vi tror på vigtigheden af at anerkende og kunne rumme det enkeltes barns følelser og behov. Alt efter barnets alder og situation hjælper vi barnet med at sætte ord på sin vrede, ked-af-det-hed, glæde, m.m. Vi ønsker.at børnene skal være i et miljø, hvor alle følelser og behov er anerkendt, og vi ser det som de voksnes ansvar at guide børnene i at forvalte disse socialt konstruktivt. Vi lægger vægt på at vise følelser og omsorg men også at være konsekvente således at børnene ved hvor de har de voksne.

 

  1. Indlagt i skemaerne er der 4 timers pædagogisk planlægning og refleksion, for det uddannet personale. Institutionen har for nyligt besluttet at arbejde SMTTE modellen, i de aktiviteter og tiltag, hvor det er gavnligt eller nødvendigt at bruge et refleksionsværktøj.

Alle ansatte i institutionen deltager i personalemøder og personaledage, hvor der diskuteres pædagogisk dokumentation og refleksion.

 

 

 

 

 

2. praktikperiode: Den pædagogiske institution

 1. a)Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende
 2. b)Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling
 3. c)Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis
 4. d)i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår
 5. e)Praktikstedets organisation, kultur og ledelse
 6. f)Internt og eksternt samarbejde

 

 1. A.Syvstjernen er et sted hvor personalet, i tæt samarbejde med forældrene, skaber rammer for børnene, således at de tilegner sig værdier, holdninger, færdigheder og kompetencer, som sætter dem i stand til at kunne fungere i det eksisterende samfund, og kunne håndtere de nye krav og værdiskift fra samfundets konstante

Vores pædagogiske mål er:

-          At støtte børnenes selvværd

-          At børnene bliver selvstændige og sociale

-          At børnene lærer at tage hensyn og være ansvarlige overfor hinanden

-          At børnene lærer at samarbejde og løse konflikter

-          At børnene lærer at kunne klare praktiske opgaver

-          At børnene lærer at respektere hinandens forskelligheder

-          At styrke børnene i deres tilegnelse af sprog

-          At støtte børnenes indflydelse og medbestemmelse i hverdagen

 

I vores pædagogiske praksis arbejder vi med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Vi arbejder ofte i mindre grupper med børnene, så vi på den måde kan tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter i hensyn til børnenes udviklingsniveau. I de sammenhænge, hvor vi arbejder samlet med hele gruppen er der lagt vægt på, at vi kan iagttage børnenes samspil og det enkeltes barns adfærd. Iagttagelserne kan være grundlaget for, hvordan vi tilrettelægger aktiviteterne i de mindre grupper.

 

  1. Vores pædagogiske opgave er, at være med til at opdrage og udvikle unge mennesker så de senere i livet kan begå sit i et omskifteligt og krævende samfund og samtidig være hele og følelsesmæssigt balanceret mennesker der er i stand til at indgå i betydningsfulde relationer.

 

  1. Se under afsnit B

 

  1. Institutionen er præget af den samfundsmæssige udvikling og hvilke krav der bliver stillet, bl.a.

-          Børnenes normering

-          Antal timer børnene tilbringer i institutionen

-          Forældrenes krav og engagement

-          Udefrakommende krav (læreplaner, sprogtest, tidlig indsat…)

 

 

  1. Børnehuset Syvstjernen er startet som børnehave i 1948 og blev flyttet til de nuværende lokaler i 1968. i starten af 1980érne blev institutionen omdannet til en integreret institution. De sidste 15 år har institutionen gennemgået en del renovering og udvidelse.

Syvstjernen er en selvejende institution med tilknytning til Børneringen med egen bestyrelse og ledelse. Institutionen er tilknyttet det selvejende netværk Flora på Vesterbro.

 

  1. Der foregår meget samarbejde på tværs af de 4 afdelinger. Vi har flere forskellige eksterne samarbejdspartnere

 

 

 

 

2. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL

Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen

Hvor og hvordan kan den studerende:

Indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde

 

Den studerende forventes at deltage aktivt i det daglige praktiske arbejde og pædagogiske aktiviteter i samspil med personalet.

 

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Deltage i udviklings- og forandringsprocesser

 

I det daglige arbejde og ved aktiv deltagelse i planlægning, udførelse og evaluering af pædagogiske processer.

 

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer

 

Den studerende skal lave læringsmål, som lægger op til selvstændige projekter som gennemføres i hverdagen. Den studerende skal dokumentere igennem sin logbog og i sit praktikdokument. Den studerende skal være i stand til at være en del af planlægning og udvikling i afdelingen.

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Dokumentere og formidle pædagogisk praksis

 

I logbog og til vejledningstimer. Derudover til personalemøder, hvor den studerende har punktet ”studerende”.

 

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis

 

Til hverdag, i vejledningstimer, til møder og i logbogen.

 

 

 

LITTERATUR

Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 2. praktikperiode

 

Dette aftales mellem den studerende og vejleder, alt afhængigt af hvilke læringsmål og fokusområder den studerende har.

 

 

3. PRAKTIKPERIODE

 

CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER

Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF’er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler

 

 

Generelle CKF’er for alle tre praktikperioder

 1. a)Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis
 2. b)Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis
 3. c)Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring
 4. d)Etik, værdier og menneskesyn
 5. e)Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis
 6. A.Syvstjernen er et sted hvor personalet, i tæt samarbejde med forældrene, skaber rammer for børnene, således at de tilegner sig værdier, holdninger, færdigheder og kompetencer, som sætter dem i stand til at kunne fungere i det eksisterende samfund, og kunne håndtere de nye krav og værdiskift fra samfundets konstante

Vores pædagogiske mål er:

-          At støtte børnenes selvværd

-          At børnene bliver selvstændige og sociale

-          At børnene lærer at tage hensyn og være ansvarlige overfor hinanden

-          At børnene lærer at samarbejde og løse konflikter

-          At børnene lærer at kunne klare praktiske opgaver

-          At børnene lærer at respektere hinandens forskelligheder

-          At styrke børnene i deres tilegnelse af sprog

-          At støtte børnenes indflydelse og medbestemmelse i hverdagen

 

I vores pædagogiske praksis arbejder vi med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Vi arbejder ofte i mindre grupper med børnene, så vi på den måde kan tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter i hensyn til børnenes udviklingsniveau. I de sammenhænge, hvor vi arbejder samlet med hele gruppen er der lagt vægt på, at vi kan iagttage børnenes samspil og det enkeltes barns adfærd. Iagttagelserne kan være grundlaget for, hvordan vi tilrettelægger aktiviteterne i de mindre grupper.

 

  1. Institutionen er præget af den samfundsmæssige udvikling og hvilke krav der bliver stillet, bl.a.

-          Børnenes normering

-          Antal timer børnene tilbringer i institutionen

-          Forældrenes krav og engagement

-          Udefrakommende krav (læreplaner, sprogtest, tidlig indsat…)

 

  1. Syvstjernen har børn i alderen 10 måneder til 6 år. Børnenes behov er forskellige indenfor omsorg, tryghed, nærvær og socialt.

 

  1. Pædagogisk lægger vi vægt på at børnene har en tryg og harmonisk dagligdag, der styrker det enkelte barns udvikling, læring og sociale samspil. Vi arbejder ud fra medbestemmelse, og er opmærksomme på børnenes ønsker og hvad de er optaget af. Dette er medvirkende til, at børnene har medindflydelse på deres dagligdag i institutionen og herved styrke børnenes oplevelse af sig selv som vigtige og selvstændige personer. Dette støtter også børnene i at træffe valg ud fra egne ønsker og behov.

Vi tror på vigtigheden af at anerkende og kunne rumme det enkeltes barns følelser og behov. Alt efter barnets alder og situation hjælper vi barnet med at sætte ord på sin vrede, ked-af-det-hed, glæde, m.m. Vi ønsker.at børnene skal være i et miljø, hvor alle følelser og behov er anerkendt, og vi ser det som de voksnes ansvar at guide børnene i at forvalte disse socialt konstruktivt. Vi lægger vægt på at vise følelser og omsorg men også at være konsekvente således at børnene ved hvor de har de voksne.

 

  1. Indlagt i skemaerne er der 4 timers pædagogisk planlægning og refleksion, for det uddannet personale. Institutionen har for nyligt besluttet at arbejde SMTTE modellen, i de aktiviteter og tiltag, hvor det er gavnligt eller nødvendigt at bruge et refleksionsværktøj.

Alle ansatte i institutionen deltager i personalemøder og personaledage, hvor der diskuteres pædagogisk dokumentation og refleksion.

 

                     

3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

 1. a)Professionens arbejdsområder og opgavefelt
 2. b)Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder
 3. c)Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi,
 4. d)herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder
 5. e)Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces
 6. f)og professionens historiske og kulturelle udvikling
 7. g)Professionsbevidsthed og -identitet
 8. h)Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver

 

 

  1. Det pædagogiske arbejde indenfor normalområdet med børn i alderen 10 måneder til 6 år. Vores pædagogiske opgave er opdragelse, læring og udvikling.

 

  1. De pædagogiske metoder og handleformer er mangfoldige og handler meget om, hvilke opgaver vi står med.

 

  1. Pædagogisk terminologi. Vores faglige kernebegreber er omsorg, læring og udvikling.

 

  1. Det videnskabelige grundlag er en pædagogisk vidensbank og de videnskabelige metoder er beskrevet i en mangfoldighed af faglitteratur.

 

  1. Den samfundsmæssige moderniseringsproces har indflydelse på institutionens udvikling.

 

  1. Professionen har flyttet sit fokus fra at være en pasningsorienteret opgave til, at være en lærings- og udviklingsorienteret opgave.

 

  1. Kræver en bevidsthedsgørelse om den vigtige opgave man som fagpersonale står med.

 

  1. Med en pædagogisk baggrund har man mange kompetencer at byde ind med, i forhold til eksempelvis skolereform og tværfaglige opgaver.

 

 

 

 

 

3. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL

Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen

Hvor og hvordan kan den studerende:

Beherske den pædagogiske praksis

og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession

 

Den studerende kan være aktiv deltagende i det daglige arbejde og bidrage med ideer og faglige input, såvel i hverdagen som til møder og vejledningstimer.

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov

 

Ved at udføre velovervejet og faglig målsatte pædagogiske aktiviteter efterfulgt at refleksiv evaluering.

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe

kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt

 

Praktisk af prøvelse af pædagogiske teorier.

 

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis

på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder

 

Den studerende kan være aktiv deltagende i det daglige arbejde og bidrage med ideer og faglige input, såvel i hverdagen som til møder og vejledningstimer.

 

 

Hvor og hvordan kan den studerende:

Redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling

 

Til vejledning og til møder.

 

 

 

LITTERATUR

Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 3. praktikperiode

 

Dette aftales mellem den studerende og vejleder, alt afhængigt af hvilke læringsmål og fokusområder den studerende har.

 

 

 1. PRAKTIKSTEDETS SPECIALISERINGSMULIGHEDER

BØRN OG UNGE

Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF’er for specialiserings-området, Børn og unge, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler.

Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser

 

 

 

Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning,

i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår

 

 

 

Inklusion og eksklusion

 

 

 

Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter

 

 

 

Brugerinddragelse og rettigheder,

herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner

 

 

 

Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats

 

 

 

Forebyggende arbejde og interventionsformer

 

 

 

Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende

 

 

 

Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud

 

 

 

Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole

 

 

MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE

Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF’er for specialiserings-området, Mennesker med nedsat funktionsevne, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen.

Illustrér gerne med eksempler

Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser

 

 

Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår

 

 

Funktionsnedsættelse og livsmuligheder

 

 

Inklusion og eksklusion

 

 

Omsorg, magt og relationsdannelse

 

 

Samarbejde med brugere, pårørende og professionelle

 

 

Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen

 

 

Brugerinddragelse og rettigheder

 

 

Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen,

herunder centrale handicappolitiske målsætninger

 

 

Kompensationsmuligheder

 

 

Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer

 

 


MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER

Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF’er for specialiseringsområdet, Mennesker med sociale problemer, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen.

Illustrér gerne med eksempler

Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser

 

 

 

Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår

 

 

 

Inklusion og eksklusion

 

 

 

Omsorg, magt og relationsdannelse

 

 

 

Opsøgende arbejde og interventionsformer

 

 

 

Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen

 

 

 

Brugerinddragelse og rettigheder

 

 

 

Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen

 

 

 

Misbrug og psykiske lidelser

 

 

 

Truede familier, sorg og krise

 

 

 

 [1] En central praktikpladsbase for hele UCC er p.t. under oprettelse. Når den er etableret, vil praktikstedsbeskrivelser og uddannelsesplaner fra samtlige praktiksteder i Region Hovedstaden blive samlet der.

[2] De Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (CKF'erne) betegner praktikkens indholdsaspekter, jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen.

 

[3] De faglige kompetencemål angiver, hvilke konkrete færdigheder og kompetencer, den studerende skal tilegne sig og udvikle gennem praktikforløbet, jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen.