Glemt log på?  

Praktikbeskrivelse

PRAKTIKBESKRIVELSE

 

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

 

 1. Beskrivelse af praktikstedet
 2. Uddannelsesplan for første praktikperiode

 

  1. Pædagogens praksis

 

 1. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

 

  1. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik

  2. Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik

  3. Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik

   Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden.

   Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og færdighedsmål.(De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).

 

A. Beskrivelse af praktikstedet

Skriv i de hvide felter:

Institutionens navn:

Børnehuset Syvstjernen

Adresse:

Dannebrogsgade 1

Tlf.:

33 21 48 17

E-mailadresse:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjemmesideadresse:

www.bornehusetsyvstjernen.dk

Åbningstider:

Kl. 7-17

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

X

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:

Børnehuset Syvstjernen har til formål, at fremme børns trivsel, udvikling og læring gennem et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø (jf. dagtilbudsloven)

Beskrivelse af brugergruppen:

Børn i alderen 0-6 år

Antal børn/unge/voksne:

72 børn, heraf 24 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn. Børnehavegrupperne tager på skift til Kobbelvænget (udflytter) 14 dage ad gangen.

Aldersgruppe:

0-6 år

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

I Syvstjernen lægger vi vægt på, at børnene har en tryg og harmonisk dagligdag, der styrker det enkeltes barns udvikling, læring og sociale samspil.

I både vuggestue og børnehave arbejdes der dagligt i mindre (aldersopdelte) grupper, ud fra læreplanstemaerne, Københavns kommunes pejlemærker og institutionens årshjul. Vi arbejder med pædagogisk refleksion og benytter os af metoder som refleksionsfællesskaber og refleksionsmodellen SMTTE.

Fysiske rammer; ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Børnehuset Syvstjernen er beliggende i hjertet af Vesterbro. Huset er opdelt i to etager, hvor vuggestuen hører til på 1.sal og børnehaven i stueetagen. Vi har egen legeplads i gården, som er opdelt i en vuggestue- og børnehavedel. Derudover råder vi over en legeplads i Saxogade, som både børnehave og vuggestue benytter sig af. Vi benytter også de offentlige legeplader i området samt kulturelle tilbud, bl.a. bibliotek og museer.
Vores udflytterbørnehave på Kobbelvænget ligger i Brønshøj tæt på Utterslev mose og Vestvolden. Derudover råder Kobbelvænget over mange forskellige tilbud, bl.a. krea-værksted, gymnastiksal, bålsteder, træværksted, cykebane mm.

Ansatte

(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

I Syvstjernen har vi 1 pædagogisk leder, 8 pædagoger, hvor af to pædagoger er afdelingsledere i hhv. vuggestue og børnehave, 4 pædagogmedhjælpere, 1 lønnet pædagogstuderende, 1 køkkenmedarbejder og 1 rengøringsmedarbejder.

Dato for sidste revidering:

12.02.2015

 

 

B. Uddannelsesplan

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode.

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål: Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Gennem deltagelse i det pædagogiske arbejde, herunder pædagogiske aktiviteter og dialog med praktikvejleder, tilegner den studerende viden om målgruppen og det pædagogiske arbejde.

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Den studerende følger den pædagogiske hverdag i alle aspekter og stifter på den måde bekendtskab med institutionens målsætning, tilrettelæggelse og organisering af den pædagogiske praksis. Det forventes, at den studerende i praktikken prøver kræfter med at målsætte, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en pædagogisk aktivitet eller forløb.

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

Se punktet ovenover.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

I Syvstjernen vægter vi værtsskabet højt i henhold til vores måltidspolitik.
Vi har fokus på hygiejne i forhold til at mindske sygdom blandt børn og personale.

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Vejledningstiden planlægges med praktikvejleder og Syvstjernens ledelse.

 

 

 

 

 

 


C. Uddannelsesplan for 2. og 3. praktikperiode

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål:

Den studerende har viden

om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

Som studerende i 2. praktik indgår den

studerende som fast personale på en

stue og har dermed forudsætninger for

at tilegne sig viden om målgruppens for-

udsætninger og udviklingsmuligheder.

Den studerende forventes at kunne til-

rettelægge pædagogiske aktiviteter

målrettet en bestemt gruppe børn.

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

Vi anbefaler studerende at benyttet sig af

iagttagelser med henblik på refleksion

over børnenes sociale udvikling, generelle

trivsel og udvikling.

Den studerende forventes at kunne skabe

nærværende og anderkendende relationer

til børnene gennem det daglige

pædagogiske arbejde.

Iagttagelse og fortælling - pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn af Søren Smidt.

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Det forventes, at den studerende

har daglig kontakt til forældre med henblik på

kommunikation om barnets dag.

leg, legeteori og legekulturer

rammesætte børns leg,

Den studerende tilegner sig viden om

børns leg gennem iagttagelse i den pædagogiske praksis. Det forventes at den studerende kan guide og vejlede børnene i  legesituationer, både i den daglige praksis og i planlagte aktiviteter med børnene.

kropslig, kreativ, musisk og

æstetisk læring og udfoldelse i

pædagogisk praksis

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

I Syvstjernen har den studerende

mulighed for, at målsætte, tilrettelægge,

udføre og evaluere pædagogiske

aktiviteter og forløb der understøtter

børns leg og læring gennem æstetisk,

musisk, kreativ og kropslig udfoldelse.

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse

I børnehaven er der mulighed for at stifte bekendtskab med Mary Fondens Mobbefri.

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Praktikvejlederen og den studerende har vejledning 1 time om ugen. I Syvstjernen forventer vi, at den studerende tager ansvaret for vejledning i form af dagsorden.

         

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 3. praktikperiode

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål:

Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger

forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling

og kvalitet,

Den studerende i 3.praktik indgår som fast personale på en fast stue. Den studerende tilegner sig gennem det daglige pædagogiske arbejde viden om institutionskultur og den pædagogiske udvikling. Den studerende inddrages i den pædagogiske faglighed gennem dialog med pædagogkollegaer, praktikvejleder og til pædagogmøder.

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske

børnemiljø,

Den studerende forventes at være med til at præge børnemiljøet i Syvstjernen gennem pædagogiske aktiviteter og refleksion disses betydning for børnenes trivsel, læring og udvikling.

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

I Syvstjernen ser vi gerne, at den studerende bidrager med innovative og eksperimenterende tiltag som kan bidrage til udvikling af den pædagogiske praksis i Syvstjernen.

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

I Syvstjernen lægger vi vægt på at børnene interesser så vidt muligt bruges som afsæt for den pædagogiske praksis. Derfor forventes det, at den studerende formår at inddrage børnenes interesser i planlægning af pædagogiske processer.

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder

og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion

over pædagogisk praksis og

I Syvstjernen arbejdes der med den

refleksionsmodellen SMTTE. Derudover

arbejder vi med refleksionsfællesskaber,

som er en metode der sikrer faglig reflek-

sion. Den studerende forventes at deltage

og bidrage til refleksion og udvikling af den

pædagogiske praksis i Syvstjernen.

http://www.mitbuf.dk/refleksion

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Som studerende i 3.praktik i Syvstjernen tilbyder vi, at den studerende kan deltage i førstehjælpskursus, såfremt sådan et tilbydes.
Syvstjernen betaler omkostninger til kurset, men den studerende skal delatage i dette uden for den planlagte arbejdstid.

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Praktikvejlederen og den studerende har vejledning 1 time om ugen. I Syvstjernen forventer vi, at den studerende tager ansvaret for vejledning i form af dagsorden.

         

 

 

 

 


C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum – 2. praktikperiode.

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område.

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.

Vidensmål.

Den studerende har viden om…

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogisk praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde

kommunikere og samarbejde professionelt medforældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører,

ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse,

motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring,

didaktik og metodik knyttet til læring,

redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis,

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling,

tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv,

omsorg, sundhedsfremmende

og forebyggende arbejde

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, og

6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov.

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen:
Skole- og fritidspædagogik – 3. praktikperiode

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver.

Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.

Vidensmål.

Den studerende har viden

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

 

institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde,

agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området,

tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber,

analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper,

praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde,

indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis,

forandringsprocesser og innovation,

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering,

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp

Praktikvejledning i 3. praktik

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

           

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktikperiode

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:

A. Børn og unge med særlige behov.

B. Mennesker med sociale vanskeligheder.

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål:

Den studerende har viden

om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

professionsetik og pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder,

bevægelsesmæssige, musiske,

æstetiske og kreative processers

betydning i den socialpædago-

giske praksis

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 3.praktikperiode

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Vidensmål:

Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

 

institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser,

agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet

tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger,

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde

forandringsprocesser og innovation,

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

           

 

 

 

PRAKTIKBESKRIVELSE

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

 1. Beskrivelse af praktikstedet
 2. Uddannelsesplan for første praktikperiode
  1. Pædagogens praksis

 1. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode
  1. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik

  2. Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik

  3. Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik

   Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden.

   Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og færdighedsmål.(De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).

A. Beskrivelse af praktikstedet

Skriv i de hvide felter:

Institutionens navn:

Børnehuset Syvstjernen

Adresse:

Dannebrogsgade 1

Tlf.:

33 21 48 17

E-mailadresse:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjemmesideadresse:

www.bornehusetsyvstjernen.dk

Åbningstider:

Kl. 7-17

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

X

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:

Børnehuset Syvstjernen har til formål, at fremme børns trivsel, udvikling og læring gennem et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø (jf. dagtilbudsloven)

Beskrivelse af brugergruppen:

Børn i alderen 0-6 år

Antal børn/unge/voksne:

72 børn, heraf 24 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn. Børnehavegrupperne tager på skift til Kobbelvænget (udflytter) 14 dage ad gangen.

Aldersgruppe:

0-6 år

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

I Syvstjernen lægger vi vægt på, at børnene har en tryg og harmonisk dagligdag, der styrker det enkeltes barns udvikling, læring og sociale samspil.

I både vuggestue og børnehave arbejdes der dagligt i mindre (aldersopdelte) grupper, ud fra læreplanstemaerne, Københavns kommunes pejlemærker og institutionens årshjul. Vi arbejder med pædagogisk refleksion og benytter os af metoder som refleksionsfællesskaber og refleksionsmodellen SMTTE.

Fysiske rammer; ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Børnehuset Syvstjernen er beliggende i hjertet af Vesterbro. Huset er opdelt i to etager, hvor vuggestuen hører til på 1.sal og børnehaven i stueetagen. Vi har egen legeplads i gården, som er opdelt i en vuggestue- og børnehavedel. Derudover råder vi over en legeplads i Saxogade, som både børnehave og vuggestue benytter sig af. Vi benytter også de offentlige legeplader i området samt kulturelle tilbud, bl.a. bibliotek og museer.
Vores udflytterbørnehave på Kobbelvænget ligger i Brønshøj tæt på Utterslev mose og Vestvolden. Derudover råder Kobbelvænget over mange forskellige tilbud, bl.a. krea-værksted, gymnastiksal, bålsteder, træværksted, cykebane mm.

Ansatte

(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

I Syvstjernen har vi 1 pædagogisk leder, 8 pædagoger, hvor af to pædagoger er afdelingsledere i hhv. vuggestue og børnehave, 4 pædagogmedhjælpere, 1 lønnet pædagogstuderende, 1 køkkenmedarbejder og 1 rengøringsmedarbejder.

Dato for sidste revidering:

12.02.2015

B. Uddannelsesplan

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode.

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål: Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Gennem deltagelse i det pædagogiske arbejde, herunder pædagogiske aktiviteter og dialog med praktikvejleder, tilegner den studerende viden om målgruppen og det pædagogiske arbejde.

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Den studerende følger den pædagogiske hverdag i alle aspekter og stifter på den måde bekendtskab med institutionens målsætning, tilrettelæggelse og organisering af den pædagogiske praksis. Det forventes, at den studerende i praktikken prøver kræfter med at målsætte, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en pædagogisk aktivitet eller forløb.

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

Se punktet ovenover.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

I Syvstjernen vægter vi værtsskabet højt i henhold til vores måltidspolitik.
Vi har fokus på hygiejne i forhold til at mindske sygdom blandt børn og personale.

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Vejledningstiden planlægges med praktikvejleder og Syvstjernens ledelse.


C. Uddannelsesplan for 2. og 3. praktikperiode

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål:

Den studerende har viden

om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

Som studerende i 2. praktik indgår den

studerende som fast personale på en

stue og har dermed forudsætninger for

at tilegne sig viden om målgruppens for-

udsætninger og udviklingsmuligheder.

Den studerende forventes at kunne til-

rettelægge pædagogiske aktiviteter

målrettet en bestemt gruppe børn.

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

Vi anbefaler studerende at benyttet sig af

iagttagelser med henblik på refleksion

over børnenes sociale udvikling, generelle

trivsel og udvikling.

Den studerende forventes at kunne skabe

nærværende og anderkendende relationer

til børnene gennem det daglige

pædagogiske arbejde.

Iagttagelse og fortælling - pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn af Søren Smidt.

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Det forventes, at den studerende

har daglig kontakt til forældre med henblik på

kommunikation om barnets dag.

leg, legeteori og legekulturer

rammesætte børns leg,

Den studerende tilegner sig viden om

børns leg gennem iagttagelse i den pædagogiske praksis. Det forventes at den studerende kan guide og vejlede børnene i  legesituationer, både i den daglige praksis og i planlagte aktiviteter med børnene.

kropslig, kreativ, musisk og

æstetisk læring og udfoldelse i

pædagogisk praksis

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

I Syvstjernen har den studerende

mulighed for, at målsætte, tilrettelægge,

udføre og evaluere pædagogiske

aktiviteter og forløb der understøtter

børns leg og læring gennem æstetisk,

musisk, kreativ og kropslig udfoldelse.

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse

I børnehaven er der mulighed for at stifte bekendtskab med Mary Fondens Mobbefri.

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Praktikvejlederen og den studerende har vejledning 1 time om ugen. I Syvstjernen forventer vi, at den studerende tager ansvaret for vejledning i form af dagsorden.

         

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 3. praktikperiode

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål:

Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger

forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling

og kvalitet,

Den studerende i 3.praktik indgår som fast personale på en fast stue. Den studerende tilegner sig gennem det daglige pædagogiske arbejde viden om institutionskultur og den pædagogiske udvikling. Den studerende inddrages i den pædagogiske faglighed gennem dialog med pædagogkollegaer, praktikvejleder og til pædagogmøder.

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske

børnemiljø,

Den studerende forventes at være med til at præge børnemiljøet i Syvstjernen gennem pædagogiske aktiviteter og refleksion disses betydning for børnenes trivsel, læring og udvikling.

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

I Syvstjernen ser vi gerne, at den studerende bidrager med innovative og eksperimenterende tiltag som kan bidrage til udvikling af den pædagogiske praksis i Syvstjernen.

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

I Syvstjernen lægger vi vægt på at børnene interesser så vidt muligt bruges som afsæt for den pædagogiske praksis. Derfor forventes det, at den studerende formår at inddrage børnenes interesser i planlægning af pædagogiske processer.

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder

og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion

over pædagogisk praksis og

I Syvstjernen arbejdes der med den

refleksionsmodellen SMTTE. Derudover

arbejder vi med refleksionsfællesskaber,

som er en metode der sikrer faglig reflek-

sion. Den studerende forventes at deltage

og bidrage til refleksion og udvikling af den

pædagogiske praksis i Syvstjernen.

http://www.mitbuf.dk/refleksion

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Som studerende i 3.praktik i Syvstjernen tilbyder vi, at den studerende kan deltage i førstehjælpskursus, såfremt sådan et tilbydes.
Syvstjernen betaler omkostninger til kurset, men den studerende skal delatage i dette uden for den planlagte arbejdstid.

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Praktikvejlederen og den studerende har vejledning 1 time om ugen. I Syvstjernen forventer vi, at den studerende tager ansvaret for vejledning i form af dagsorden.

         


C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum – 2. praktikperiode.

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område.

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.

Vidensmål.

Den studerende har viden om…

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogisk praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde

kommunikere og samarbejde professionelt medforældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører,

ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse,

motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring,

didaktik og metodik knyttet til læring,

redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis,

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling,

tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv,

omsorg, sundhedsfremmende

og forebyggende arbejde

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, og

6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov.

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

C. Uddannelsesplan for specialiseringen:
Skole- og fritidspædagogik – 3. praktikperiode

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver.

Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.

Vidensmål.

Den studerende har viden

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

 

institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde,

agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området,

tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber,

analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper,

praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde,

indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis,

forandringsprocesser og innovation,

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering,

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp

Praktikvejledning i 3. praktik

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

           

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktikperiode

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:

A. Børn og unge med særlige behov.

B. Mennesker med sociale vanskeligheder.

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål:

Den studerende har viden

om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

professionsetik og pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder,

bevægelsesmæssige, musiske,

æstetiske og kreative processers

betydning i den socialpædago-

giske praksis

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 3.praktikperiode

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Vidensmål:

Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

Anbefalet litteratur:

 

institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser,

agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet

tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger,

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde

forandringsprocesser og innovation,

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?